Hokkien_banlamgi 组 (@[email protected])

这是一个关于 Hokkien_banlamgi 的群组,关注以获取群组推送,引用可以分享到群组。

I'm a group about Hokkien_banlamgi. Follow me to get all the group posts. Tag me to share with the group.

Tips:
回复时删除群组引用可以避免打扰到关注群组的大家 ~
Please delete the group tag in reply, thank you ~

创建新群组可以 搜索 或 引用 @新群组名@ ovo.st。
Create other groups by searching for or tagging @[email protected]


近期活动:

[2022-12-04 22:52:55] [email protected]: @Hokkien_banlamgi @board #逐工一個閩南語 【白話字】hiat-ka̍k【閩台字】㧒捔【華語解釋】丟掉、扔掉。【例句】Kín kā pâng-keng chéng-lí-lí--ê, bô teh ēng ê mi̍h-kiāⁿ the̍h khì tàn-hiat-ka̍k. 緊共房間整理理的,無咧用的物件提去擲㧒捔。(快去整理房間,把沒在用的東西拿去丟掉。)

[2022-12-03 19:55:04] [email protected]: #逐工一個閩南語 @Hokkien_banlamgi 【白話字】hīⁿ-khang-khin【漢字】耳空輕【華語解釋】耳根軟,易輕信。【例句】I tō sī hīⁿ-khang-khin, lâng kóng sáⁿ i tō sìn, bo̍k-koài ē hông phiàn. 伊就是耳空輕,人講啥伊就信,莫怪會hông騙。(他就是耳根軟,人家講什麼都相信,難怪會被詐騙。)

[2022-12-03 15:34:07] [email protected]: Kin-á-ji̍t ū-kàu léng.今仔日有夠冷。@Hokkien_banlamgi

[2022-12-02 23:05:35] [email protected]: @Hokkien_banlamgi #逐工一個閩南語 【白話字】hi-hoa【閩臺字】虛華【華語解釋】虛榮而不切實際。【例句】I tiāⁿ ài sàng lâng mi̍h-kiāⁿ lâi hō͘ lâng po i tāi-hong, kóng--khì-lâi mā kài hi-hoa. 伊定愛送人物件來予人褒伊大方,講起來嘛蓋虛華。(他喜歡送人東西討讚,蠻愛慕虛榮的嘛。)

[2022-11-27 11:50:49] [email protected]: @Hokkien_banlamgi #逐工一個閩南語 【白話字】hap-sian【華語】閒聊。【例句】Pài-la̍k lé-pài gún lóng ē bé nn̄g poe ka-pi, chē tiàm kong-hn̂g-lāi ná lim ná hap-sian. 拜六禮拜阮攏會買兩杯咖啡,坐踮公園內那啉那hap-sian。(週末我們都會去買兩杯咖啡坐在公園裡邊喝邊聊天。)

[2022-11-23 23:15:55] [email protected]: 閩台:掠漏羅馬字:lia̍h-lāu華語:找出房屋會漏水的地方加以修補。造句:阮兜厝邊請塗水師來掠漏。隔壁鄰居請泥水匠來找漏水的地方。#逐工一個閩南語@Hokkien_banlamgi

[2022-11-22 18:27:08] [email protected]: 閩臺字:圓箍仔白話字:înn-khoo-á華語:圓圈。圓形的圈子。造句:遐有一陣羊咧踅圓箍仔。(那裡有一群羊在繞圓圈。)@Hokkien_banlamgi #逐工一個閩南語

[2022-11-20 10:52:06] [email protected]: #逐工一個閩南語@Hokkien_banlamgi閩臺漢字:烏白POJ/TL:oo-pèh/oo-pèh副:隨便,亂來形:黑白名:是非我才無欲聽你咧烏白講。(我才不要聽你在那亂說)

[2022-11-19 14:22:52] [email protected]: #逐工一個閩南語「白話字」ha̍h-su「閩臺漢字」合軀「華語解釋」合身。「例文」Chit su se-chong góa chhēng-tio̍h kài ha̍h-su. 這軀西裝我穿著蓋合軀。(這套西裝我穿起來很合身。)@Hokkien_banlamgi

[2022-11-18 20:02:06] [email protected]: #逐工一個閩南語 閩臺漢字:哀怨POJ/TL:ai-oàn/ai-uàn形容哀傷怨恨。例文:伊哀怨的歌聲予人想起傷心的代誌。(他哀怨的歌聲讓人想起傷心的事情)@Hokkien_banlamgi

[2022-11-17 19:48:56] [email protected]: #逐工一個閩南語閩臺漢字:日頭POJ/TL:ji̍t-thâu / ji̍t-thâu 1、太陽(今仔日的日頭真猛!)2、日子.指訂婚後男方送結婚日子給女方參考的單子。(送日頭)@Hokkien_banlamgi

[2022-11-16 18:23:50] [email protected]: #逐工一個閩南語@Hokkien_banlamgi 閩臺漢字:揣POJ/TL:Chhoē(chhē)/Tshuē(tshē)華語:找,尋例文:一人囥,眾人揣。(一個人藏東西,要很多人才能找到,比喻找東西困難)

[2022-11-15 22:13:01] [email protected]: 发现含有追踪链接,详情如下:原链接:https://www.bilibili.com/video/BV1S34y1S7q4/?share_source=copy_web&vd_source=b815242efee2dab78575c76389d481d9净化后链接:https://www.bilibili.com/video/BV1S34y1S7q4/@Hokkien_banlamgi @Koiunn

[2022-11-15 22:12:57] [email protected]: @Hokkien_banlamgi 【【闽南语】水调歌头(明月几时有)】 https://www.bilibili.com/video/BV1S34y1S7q4/?share_source=copy_web&vd_source=b815242efee2dab78575c76389d481d9推荐一个泉州腔闽南语up

[2022-11-15 16:17:59] [email protected]: @Hokkien_banlamgi 推薦一部電影《運轉手之戀》國語混閩南語的電影(無字幕)算是比較平淡有趣的愛情故事。

[2022-11-15 15:48:29] [email protected]: #逐工一個閩南語#Ta̍k kang chi̍t ke Bân-lâm-gí @Hokkien_banlamgi 閩南語人稱代詞(和客家話對比)

[2022-11-15 13:52:54] [email protected]: @Hokkien_banlamgi #逐工一個閩南語閩臺漢字:離開白話字/台羅:lî-khui/lî-khui華語:離開(分散走開)離開教室愛會記得關電火。(離開教室要記得關電燈)

[2022-11-14 12:31:51] [email protected]: @Hokkien_banlamgi我也来分享一个最近在听的台语播客(这算播客吗)。名字就是《台語報你知》。一集很短,讲一个字或者一个词语和一些知识点,大概就一到两分钟。但是因为内容很活泼所以听起来还挺开心?还挺适合(像我这样的)新手听听的 :0090:

[2022-11-14 10:14:55] [email protected]: #逐工一個閩南語@Hokkien_banlamgi 閩臺漢字:代誌白話字/台羅:Tāi-chì/Tāi-tsì詞義:事情華語:事情例文:厝來大細項代誌攏是伊咧發落。(家裡大小事情都是他在處理。)

[2022-11-14 00:45:41] [email protected]: @Juliesillysissy @Hokkien_banlamgi https://open.spotify.com/playlist/0Ume0oIHpYTopVeF3RR594?si=MbNF2MfRTPSF5dDGxwwhDQ&utm_source=copy-link這也有很多!

上一页 | 下一页