Hokkien_banlamgi 组 (@[email protected])

这是一个关于 Hokkien_banlamgi 的群组,关注以获取群组推送,引用可以分享到群组。

I'm a group about Hokkien_banlamgi. Follow me to get all the group posts. Tag me to share with the group.

Tips:
回复时删除群组引用可以避免打扰到关注群组的大家 ~
Please delete the group tag in reply, thank you ~

创建新群组可以 搜索 或 引用 @新群组名@ ovo.st。
Create other groups by searching for or tagging @[email protected]


近期活动:

[2023-12-06 10:39:43] [email protected]: 給大家分享一個豆知識:你是不是常聽到某些人的髒話是這樣的:幹你娘的雞掰。聽到這句話有沒有感到疑惑“雞掰不是陰莖的俗語嗎?為什麼辱罵別人母親的時候會搭配男性生殖器?”其實我們都被它諧音的文字騙了!看到“雞掰”就容易想到“雞巴”,因為都有雞字,人們很容易把二者聯想成一個東西。但其實雞掰是tsi-bai 的諧音,漢字寫作“膣屄”。這個詞來源於閩南語,其實就是女性生殖器的意思。所以雞掰其實是女性生殖器來的。當然,講髒話是不好的,這種攻擊對方親屬的言語是很惡毒的。大家別學哈。@[email protected] @[email protected] #逐工一個閩南語

[2023-12-06 10:39:43] [email protected]: 給大家分享一個豆知識:你是不是常聽到某些人的髒話是這樣的:幹你娘的雞掰。聽到這句話有沒有感到疑惑“雞掰不是陰莖的俗語嗎?為什麼辱罵別人母親的時候會搭配男性生殖器?”其實我們都被它諧音的文字騙了!看到“雞掰”就容易想到“雞巴”,因為都有雞字,人們很容易把二者聯想成一個東西。但其實雞掰是tsi-bai 的諧音,漢字寫作“膣屄”。這個詞來源於閩南語,其實就是女性生殖器的意思。所以雞掰其實是女性生殖器來的。當然,講髒話是不好的,這種攻擊對方親屬的言語是很惡毒的。大家別學哈。@[email protected] @[email protected] #逐工一個閩南語

[2023-09-05 14:29:42] [email protected]: @Hokkien_banlamgi @board #逐工一個閩南語

[2023-08-28 20:10:03] [email protected]: 【白話字】táng-hiáⁿ【漢字】懂顯【華語解釋】粗心、輕率。【例句】Táng-hiáⁿ-kòe-sit phòaⁿ-tio̍h pí phó͘-thong-kòe-sit koh-khah tāng. 懂顯過失判著比普通過失閣較重。(輕率過失會比一般過失判得更重。)@Hokkien_banlamgi @board #逐工一個閩南語

[2023-08-23 18:11:57] [email protected]: @Koiunn @Hokkien_banlamgi @board 《越人歌》?🤔

[2023-08-15 20:52:19] [email protected]: 今仔日是日本宣布正式無條件投降的日子,咱來做伙回顧南福建語(廈)的日本無條件投降廣播。影片中缺失的字幕為:下午四點鐘@Hokkien_banlamgi @board #逐工一個閩南語

[2023-08-11 20:38:17] [email protected]: 【白話字】táⁿ-chah【漢字】打扎【華語解釋】協助。【例句】Hó-ka-chài ū lí tàu táⁿ-chah, bô góa khang-khòe tiāⁿ-tio̍h chò bē liáu. 好佳哉有你鬥打扎,無我工課定著做袂了。(幸好有你幫忙,不然我的工作一定做不完。)@Hokkien_banlamgi @board #逐工一個閩南語

[2023-08-08 13:06:59] [email protected]: 【白話字】thô͘-chhoah-lâu【漢字】塗掣流【華語解釋】土石流。【例句】Hong-thai-thiⁿ siak tōa-chúi-hō͘, tì-sú soaⁿ-lāi chò thô͘-chhoah-lâu. 風颱天摔大水雨,致使山內做塗掣流。(颱風帶來豪雨,導致山上發生土石流。)@Hokkien_banlamgi @board #逐工一個閩南語

[2023-07-27 10:28:41] [email protected]: 【白話字】sò͘-khì【漢字】素氣【華語解釋】樸素。【例句】Thâu-ke in chŏ͘-kiáⁿ táⁿ-pān chin sò͘-khì, bô chhiūⁿ thâu-ke-niû hiah gâu chng. 頭家𪜶chŏ͘-kiáⁿ打扮真素氣,無像頭家娘遐𠢕妝。(老闆的女兒很樸素,不像老闆娘那麼會打扮。)@Hokkien_banlamgi @board #逐工一個閩南語

[2023-07-23 01:14:54] [email protected]: 【白話字】so-kha-tâng【漢字】挲跤胴【華語解釋】悠閒、悠哉。【例句】I thè-hiu liáu-āu ta̍k-kang tī chhù so-kha-tâng. 伊退休了後逐工佇厝挲跤胴。(他退休之後每天在家悠哉。)@Hokkien_banlamgi @board #逐工一個閩南語

[2023-07-12 20:31:10] [email protected]: 【白話字】suá【漢字】徒【華語解釋】迁徙、移动【例句】安冷氣的師傅共主人講這支槌仔伊徙袂振動。(裝冷氣的師傅跟主人說這支槌子他移不開。)@Hokkien_banlamgi @board #逐工一個閩南語

[2023-07-11 11:39:17] [email protected]: @Zaiziw @Koiunn 北京话的文化霸权真恐怖+1

[2023-07-07 00:29:54] [email protected]: 【白話字】sìn-táu【漢字】信篤【華語解釋】聽信、理會、當一回事。【例句】Sī-tōa-lâng kóng ê ōe, gín-á-lâng m̄-thang bô sìn-táu. 序大人講的話,囡仔人毋通無信篤。(子女要把父母說的話當一回事。)@Hokkien_banlamgi @board #逐工一個閩南語

[2023-07-05 05:12:02] [email protected]: @Pinnkhun @sagizawaenomi @Hokkien_banlamgi 胡建话群组我在跟,但是因为我不是南部的基本看不懂,只能脑补发音x 就没有说话。感谢你们持续输出保护语言传承 :blackcat_11112:

[2023-07-03 20:35:29] [email protected]: 【白話字】siap-thiap【漢字】屧貼【華語解釋】整齊。【例句】Chheh-tû-á ê chheh pâi kah chiâⁿ siap-thiap. 冊櫥仔的冊排甲誠屧貼。(書櫃上的書排得很整齊。)@Hokkien_banlamgi @board #逐工一個閩南語

[2023-07-01 11:05:17] [email protected]: 【白話字】sì-siù-á【漢字】四秀仔【華語解釋】零食。【例句】Liâm-mi beh chia̍h pn̄g--ah, sì-siù-á mài chia̍h siuⁿ chē. 連鞭欲食飯矣,四秀仔莫食傷濟。(快吃飯了,別吃太多零食。)@Hokkien_banlamgi @board #逐工一個閩南語

[2023-06-29 08:26:02] [email protected]: 十年啊水流東啊 十年水流西幾年會遲𣍐啊 鬼嘛毋知影 啊……全文:sanguok.com/blog/tsap-ni-tsui-…@Hokkien_banlamgi !Hokkien_banlamgi

[2023-06-27 13:08:42] [email protected]: 【白話字】sáng-sè【漢字】聳勢【華語解釋】神氣、威風。【例句】Bēng-chú ê chhia-tūi ū kúi-cha̍p tâi chhia, tòe kúi-pah ê sè-hàn--ê, chiâⁿ ui-hong, chiâⁿ sáng-sè. 孟子的車隊有幾十台車、綴幾百个細漢的,誠威風、誠聳勢。(孟子的車隊有幾十輛車和幾百個小弟,威風又神氣。)@Hokkien_banlamgi @board #逐工一個閩南語

[2023-06-25 15:13:29] [email protected]: 【白話字】 sàu-chhiú【漢字】掃帚【華語解釋】扫把:扫除尘土垃圾的工具@Hokkien_banlamgi @board #逐工一個閩南語

[2023-06-25 15:10:30] [email protected]: 【白話字】thih-kut-á-seⁿ【漢字】鐵骨仔生【華語解釋】瘦小但結實強壯。【例句】Hit tūi ê kiû-oân chē-chē sī thih-kut-á-seⁿ. 彼隊的球員濟濟是鐵骨仔生。(那隊有好幾個雖然瘦小但結實強壯的球員。)@Hokkien_banlamgi @board #逐工一個閩南語

上一页 | 下一页