Hokkien_banlamgi 组 (@[email protected])

这是一个关于 Hokkien_banlamgi 的群组,关注以获取群组推送,引用可以分享到群组。

I'm a group about Hokkien_banlamgi. Follow me to get all the group posts. Tag me to share with the group.

Tips:
回复时删除群组引用可以避免打扰到关注群组的大家 ~
Please delete the group tag in reply, thank you ~

创建新群组可以 搜索 或 引用 @新群组名@ ovo.st。
Create other groups by searching for or tagging @[email protected]


近期活动:

[2023-06-23 20:21:11] [email protected]: 【白話字】thiau-lāng【漢字】挑俍【華語解釋】1. 空間寬敞明亮。2. 身材高挑。【例句】1. Chit keng pn̄g-tiàm ê tōa-thiaⁿ khí-liáu thiau-lāng koh khì-phài. 這間飯店的大廳起了挑俍閣氣派。(這間飯店的大廳寬敞明亮、氣派十足。)2. I seⁿ-chò chin thiau-lāng, tông-o̍h lóng kiò i “lò-kha--ê”. 伊生做真挑俍,同學攏叫伊「躼跤的」。(他長得很高,同學都喊他「高個兒」。)@Hokkien_banlamgi @board #逐工一個閩南語

[2023-06-23 20:13:03] [email protected]: 闽南语吟诵孝经@Hokkien_banlamgi @board #逐工一個閩南語 http://b23.tv/GYfmeTE

[2023-06-22 18:06:19] [email protected]: @Koiunn @Hokkien_banlamgi @board 是这样的,诚然众多方言中闽南语影响力最广甚至一家独大,但其他福建方言,包括福州话(闽东语)和其他语言不可忽视。

[2023-06-22 15:56:25] [email protected]: @Koiunn @Hokkien_banlamgi @board 建議準確一點,說閩南語就好,因爲閩南語只是福建方言的一種,不能代表福建話。福建有好幾種方言,互相都是聽不懂的。即使是閩南語,到泉州腔調也變化很大。

[2023-06-22 15:42:17] [email protected]: 【白話字】po̍h-li-si【漢字】薄縭絲【華語解釋】輕薄。【例句】Chit-má ê LCD tiān-sī lóng chò kah po̍h-li-si, bô chhiūⁿ khah-chá ê CRT tiān-sī hiah-nī chho͘-tāng. 這馬的LCD電視攏做甲薄縭絲,無像較早的CRT電視遐爾粗重。(現在的液晶電視都很輕薄,不像以前的映像管電視那麼笨重。)@Hokkien_banlamgi @board #逐工一個閩南語

[2023-06-22 13:01:46] [email protected]: 交流 #閩南語 其內容 @Hokkien_banlamgi @hokkian_gu #閩東語 攀講(閒談) @bangua ---着 !bangua 發佈

[2023-06-22 11:00:01] [email protected]: @Hokkien_banlamgi @board 常用福建话/普通话对照(4)费神逐家转载。走开!闪! (Siám!)不要碰我!莫将我摸! (Mài kā goá bong!)我要报警了。我欲叫警察矣。 (Goá beh kiò kéng-chhat--ah.)警察!警察! (Kéng-chhat!)停!住手!挡! (Tòng!)我需要你的帮助我需要汝兮帮忙 ( Goá su-iàu lı́-ê pang-bâng.)我迷路了。我揣无路。(Goá chhōe bô lō͘.)我的包包丢了。我兮皮包无去矣。(Goá-ê phôe-pâu bô-khì--ah.)我觉得不舒服。我感觉无爽快。 (Goá kám-kak bô sóng-khoài.)我受伤了。我著伤矣。 (Goá tio̍h-siong--ah.)我需要医生我需要医生 (Goá su-iàu i-seng.)我能借用你的电话吗?汝兮电话敢会使借我?(Lí-ê tiān-ōe kám ē-sái chioh goá?)@Hokkien_banlamgi @board #逐工一個閩南語

[2023-06-21 18:34:48] [email protected]: @Koiunn @Hokkien_banlamgi sio sîng mastodon kap reddit ê nńg-thé

[2023-06-21 17:08:47] [email protected]: 【白話字】pōng-chí【漢字】磅子【華語解釋】1. 砝碼。2. 炸藥。【例句】1. I chit-má sī khò͘-tē-á tē pōng-chí, sàn kah beh hō͘ kúi thoa--khì. 伊這馬是褲袋仔袋磅子,散甲欲予鬼拖去。(他現在身無分文。)2. Hit keng kong-si ê tāi-lí-chio̍h sī iōng pōng-chí pōng--chhut-lâi ê. 彼間公司的大理石是用磅子磅出來的。(那間公司用炸藥開採大理石。)@hokkian_gu@Hokkien_banlamgi @board #逐工一個閩南語

[2023-06-21 16:52:00] [email protected]: lemmy上兮福建语社群。https://lemmy.world/c/hokkian_gu@Hokkien_banlamgi @board #逐工一個閩南語

[2023-06-21 12:47:06] [email protected]: @Yoxem @Hokkien_banlamgi lemmy是啥物?

[2023-06-21 12:01:53] [email protected]: @Koiunn @Hokkien_banlamgi 敢無愛用 lemmy 開新 pang?

[2023-06-21 10:24:44] [email protected]: 常用福建话/普通话对照常见标志开放开放(khai-hòng)关闭关掉(koaiⁿ--tiāu)入口入口(li̍p-kháu)出口出口(chhut-kháu)推推(thui)拉拉(giú)厕所台湾念:便所(piān-só͘ )中国大陆念:厕所(chhek-só͘ )男查埔(cha-po͘)女查某( cha-bó͘ )禁止入内禁止进入(kìm-chí chìn-ji̍p)@Hokkien_banlamgi @board #逐工一個閩南語

[2023-06-21 10:11:41] [email protected]: @Hokkien_banlamgi @board 常用福建话/普通话对照(3)费神逐家转载。我不会说……我袂晓讲……(Goá bōe-hiáu kóng...)你会说……吗?你敢会晓讲……?)Lı́ kám ē-hiáu kóng ...?)这里有没有人会说……?遮敢有侬会晓讲……?(Chia kám ū-lâng ē-hiáu kóng ...?)救命!救侬! (Kiù-lâng!)小心!细腻! (Sè-jī!/Sòe-jī!)早安。敖早。 (Gâu-chá.)晚上好好暗暝。 (Hó-àm-mî.)晚安 (睡前)暗安。 (Àm-an.)我不明白。/我听不懂。我毋捌。/我听无。(Goá m̄-bat./Goá thiaⁿ-bô.)哪里有厕所?便所伫佗位?(Piān-só͘ tī tó-ūi?)你真漂亮。汝真媠。 (Lı́ chin súi.)@Hokkien_banlamgi @board #逐工一個閩南語

[2023-06-21 10:00:10] [email protected]: @Hokkien_banlamgi @board 常用福建话/普通话对照(2)费神逐家转载。很高兴见到你。真欢喜拄著汝。(Chin hoan-hí tú-tio̍h lí.)请请... (chhiáⁿ...)拜托拜托 (pài-thok)不客气。免客气。(Bián kheh-khı̀.)是。是。(Sı̄.)否。毋是。(m̄-sı̄)请问 (获得注意)劳驾 (lô-kà)打扰一下。/不好意思 (请求原谅)歹势 (pháiⁿ-sè)对不起 (非正式)歹势 (pháiⁿ-sè)对不起 (正式)失礼。(Sit-lé.)再见再会(chài-hōe )再见 (非正式)再见(chài-kiàn)@Hokkien_banlamgi @board #逐工一個閩南語

[2023-06-21 09:43:54] [email protected]: 【白話字】put-liâm【漢字】不廉【華語解釋】1. 貪嘴好吃。2. 叨念晚輩。【例句】1. I piān-nā thiaⁿ lâng kóng toeh ū hó-chia̍h--ê tō beh khì chia̍h, chi̍t ki chhùi chin put-liâm. 伊便若聽人講toeh有好食的就欲去食,一支喙真不廉。(他很好吃,只要聽到人說哪裡有好吃的就要去吃。)2. Lí m̄-thang chi̍t ki chhùi chiah put-liâm, put-sam-sî leh mn̄g sī-sè tang-sî beh ōaⁿ thâu-lō͘. 你毋通一支喙遮不廉,不三時咧問序細當時欲換頭路。(你不要這麼嘮叨,老是問晚輩什麼時候要跳槽。)@Hokkien_banlamgi @board #逐工一個閩南語

[2023-06-21 02:05:47] [email protected]: @Hokkien_banlamgi 閩南語是漢語族閩語支个這欉大樹欉个一支樹椏,是上蓋有影響力个閩語語言,講語个閩南語分佈範圍誠闊,主要通行佇福建南部个漳州、泉州、廈門;臺灣、廣東潮州、汕頭地區,雷州半島;海南島; 浙江省南部个蒼南縣、平陽縣、洞頭縣;福建西部龍岩个市區佮漳平縣;福建東北部个福鼎市;東南亞一寡仔國家佮地區。若普通時人講閩南語、閩南語,彼透底是咧講福建南部泉-漳-廈地區佮臺灣這搭个語言。過去佇中國清朝个時代,西洋人共閩南語叫做Amoy (這是英語,是廈門个變音),佇東南亞,閩南語予人叫做「Hokkien」(福建話个意思),佇臺灣叫做河洛話、臺灣話、臺語。佇香港嘛叫做廈語(廈門話个意思)。閩南語發源地(上源頭个所在)是福建南部个廈門、漳州佮泉州這三个所在。廈門話佮臺灣話予人公認是閩南語个標準,佇海南,用文昌話做代表。@Hokkien_banlamgi @board #逐工一個閩南語

[2023-06-21 02:00:18] [email protected]: @Hokkien_banlamgi #逐工一個閩南語 大家可关注相关话题和群组。内有过往PO文

[2023-06-21 01:53:48] [email protected]: https://bgme.me/@Koiunn/110577682377145138@Hokkien_banlamgi @board #逐工一個閩南語

[2023-06-19 11:45:54] [email protected]: 【白話字】pun-tiuⁿ【漢字】分張【華語解釋】慷慨大方【例句】I chiâⁿ pun-tiuⁿ, ū siáⁿ-mih hó-khang--ê lóng ē tàu sio-pò. 伊誠分張,有啥物好空的攏會鬥相報。(他很大方,有什麼好事都會告知。)@Hokkien_banlamgi @board #逐工一個閩南語

上一页 | 下一页